Over ons

De hervormde gemeente van Meteren is te typeren als een brede volkskerkgemeente. In haar identiteit voelt zij zich nauw verbonden met het hervormd-gereformeerde gedachtegoed.
We zijn dankbaar voor de saamhorigheid die er is in de gemeente. We stellen ons ten doel dat vast te houden. Ook willen we samen zoeken naar de kern van Bijbelse opdracht om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf (Matth. 22: 37-40). In dit alles erkennen we de Schrift als het onfeilbaar getuigenis van Gods beloften. Daarom houden we ons vast aan Zijn Woord.

Als hervormde gemeente weten we ons verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ons staan binnen de PKN is niet altijd eenvoudig. Binnen de PKN staan verschillende bijbels-theologische opvattingen naast elkaar, die naar onze overtuiging niet stroken met de bijbels-gereformeerde leer van de Reformatie. Als hervormde gemeente van Meteren weten wij ons uitsluitend gebonden aan de oecumenische belijdenisgeschriften (Apostolische Geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenissen van Nicea en Athanasius) en aan de gereformeerde belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels). Deze geschriften beschouwen wij als een samenvatting van de inhoud van de Heilige Schrift. Wij benadrukken de eenheid tussen leer en leven.
Onze gemeente is ingedeeld bij de classis “Gelderland Zuid&Oost” van de PKN.

Lees meer over: