Missie en visie

Missie van de hervormde gemeente Meteren (volgens beleidsplan 2011-2016):

De Hervormde gemeente te Meteren wil een gemeente zijn waarin de ontmoeting met Jezus Christus en door Hem met God zelf centraal staat. Ze wil een open gemeente zijn waarin mensen oog voor elkaar hebben. De Hervormde gemeente te Meteren wil uitdragen dat het geloof vanuit het gehoor is en dat daarom de zondagse erediensten een bijzondere plaats behoren te hebben in het zijn van een gemeente voor Gods aangezicht.

Onze visie op gemeente-zijn:

Aangezien wij onze missie in eerste instantie te vervullen hebben in ons eigen dorp Meteren willen we ons eerst rekenschap geven aan de levenssituatie in Meteren. Van belang is ook de plaats die de kerkelijke gemeente in Meteren inneemt.

Centraal staat de verkondiging van het Woord, de catechese en het pastoraat. Hoogtepunten in het geestelijk leven van de gemeente zijn de bediening van de Heilige Doop en de viering van het Heilig Avondmaal. Het leven in de gemeente kent twee dimensies: Verticaal de relatie van God met ons en horizontaal de betrokkenheid op elkaar. Hieruit vloeit een bijzondere aandacht voor zending en evangelisatie voort.

Leren en dienen zullen voortdurend een belangrijke plaats innemen en kunnen bijdragen aan onze onderlinge groei en gemeenschap. Met andere woorden: een klimaat waarin vragen rond kerk geloof en cultuur worden gezien als een uitdaging en een kans om te groeien.

We zoeken daarin naar een structuur, die dienstbaar is aan onze visie en opdracht. De gemeente zet zich in om de volgende vijf taken te vervullen die Christus aan Zijn gemeente heeft opgedragen:

  • Heb de Heere uw God lief met geheel uw hart (God eren met ons leven)
  • Heb uw naaste lief als uzelf (elkaar dienen)
  • Ga heen, verkondig het evangelie en maak discipelen (evangelisatie en getuige zijn)
  • Doop hen (sacramenten)
  • Leer hen de geboden te onderhouden (Woord verkondiging en toerusting)

Vanuit deze visie willen wij het werk in de gemeente van Meteren gestalte geven, gedreven door de liefde van Christus.