Kernpunten

Op de volgende kernpunten kunnen wij als gemeente en kerkenraad aangesproken worden. Wij willen ons eraan binden, om deze punten met Gods hulp en door de kracht van de Heilige Geest gestalte te geven in ons gemeente-zijn, op zondag én doordeweeks.

Prediking

Met Gods hulp willen wij zoeken naar en vasthouden aan de zuivere prediking van het Evangelie. Het moet in de prediking gaan over hoe wij als zondige mensen verzoend kunnen worden met de heilige God en HEERE en hoe wij door en in Zijn genade mogen leven voor Zijn aangezicht. Hoe wij discipelen van de Heere Jezus kunnen zijn en hoe wij anderen tot jaloersheid mogen wekken om Hem ook te volgen en lief te hebben.

Catechese

Wij streven met elkaar naar een bijbelgetrouwe catechese, waarmee onze jongeren de hoofdmomenten van het bijbels-gereformeerde belijden onderwezen krijgen. Dit alles moet op een goede en toegankelijke wijze gebeuren, waarbij wij streven naar innovatie wat betreft methode en diepgang wat betreft de inhoud.

Sacramenten

Met Gods hulp willen wij zoeken naar en vasthouden aan de zuivere bediening van de sacramenten. In de prediking en binnen het kringwerk moet het gaan over hoe wij de heilige God moeten dienen. Immers, de HEERE zegt in Zijn Woord: Wees heilig, want Ik ben heilig. (1 Petr. 1: 16). We willen zoeken naar verdieping in de beleving van de sacramenten, waarbij we ons in het bijzonder willen richten op de heiligheid van het sacrament, staande binnen de gehoorzaamheid aan Gods Woord en de gereformeerde belijdenis.

Kerkelijke tucht

Met Gods hulp en in de kracht van de Heilige Geest willen we zoeken naar hoe we als kerkenraad en gemeente vorm kunnen geven aan het aspect van de tucht, opdat we de zonden eerlijk zullen benoemen en ons met elkaar in alle dingen richten naar het onfeilbare Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is zullen verwerpen.

Heilige Doop

Wij geloven en belijden dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om aan ons en de generaties na ons Zijn Verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn Verbond gedoopt te wezen.

Heilig Avondmaal

Wij geloven en belijden dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen. Wij willen dan ook in beginsel alleen diegenen toelaten die belijdend lid zijn. Verder vermanen wij alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de Tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren.

Ambten

Wij geloven en belijden dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden, mannelijke belijdende leden van onze gemeente.

Huwelijk

Wij geloven en belijden dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden.

Wederkomst

Wij geloven en belijden dat onze Heere en Heiland Jezus eenmaal zal terugkomen om Zijn bruidsgemeente op te nemen in Zijn Koninkrijk. Dit onderdeel van het belijden van onze kerk, willen wij graag overdenken in de prediking en tijdens het kringwerk, zodat het verlangen naar Zijn komst in het midden van de gemeente gestimuleerd zal worden.

Missionair zijn

Een wezenlijke taak van het gemeente-zijn vormt het oog hebben voor hen die “buiten” zijn. Ons streven behoort dan ook te zijn dat wij onze naaste dichtbij en veraf met de liefde van God in Christus in aanraking brengen. Dit kan door het benaderen van mensen die zich vestigen in de nieuwe wijken en het brengen van een bezoek aan de nieuw-ingekomenen van wie we de adresgegevens hebben.
Betreffende het zendingsmotief wordt regelmatig een avond belegd, waarop een presentatie wordt gehouden van het werk op het zendingsveld.

Is hiermee alles gezegd? Nee, dat zeker niet, want we beseffen dat wij als gemeente niet in het paradijs zijn, maar in de zondige en gebroken werkelijkheid van deze wereld leven. Dat wij in alle dingen Gods genade nodig hebben en dagelijks bekeerd moeten worden van onze zondige verlangens en gedachten. We geloven en belijden dat wij in alle dingen afhankelijk zijn van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we roepen elkaar op, om zo getrouw mogelijk elkaar tot hand en voet te zijn, om als gemeente Hem te dienen met heel ons hart en al onze krachten.