Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met:

  • de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente (voor zover niet van diaconale aard)
  • het verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties, alsmede met inachtneming van de bepalingen, genoemd in de plaatselijke regeling.

Waar is het college van Kerkrentmeesters zoal verantwoordelijk voor?

  • De financiële middelen voor het in stand houden van de predikantsplaats.
  • Woon- en studieruimte voor de predikant en zijn gezin (de pastorie).
  • Beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Dat zijn de kerk zelf (met het orgel), de Rank en het schoolmeestershuis.
  • De leden- en kerkbode administratie.
  • De financiële administratie en archief beheer.
  • Hij draagt zorg voor een jaarlijks sluitende begroting. Wanneer de gemeente niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft dit verregaande consequenties. Bijvoorbeeld: bij een predikantsvacature krijgt men geen toestemming om een nieuwe predikant te beroepen.

Het IBAN van het College van Kerkrentmeesters is: NL06 RABO 0321 2026 43.

W.B. Blom
ouderling-kerkrentmeester
G.W. Poorte
ouderling-
kerkrentmeester
C.A. van Waarden
kerkrentmeester