Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met:

  • de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente (voor zover niet van diaconale aard)
  • het verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties, alsmede met inachtneming van de bepalingen, genoemd in de plaatselijke regeling.

Waar is het college van Kerkrentmeesters zoal verantwoordelijk voor ?

De financiële middelen voor het in stand houden van de predikantsplaats alsmede voor woon- en studieruimte voor de predikant en zijn gezin, de pastorie.

Beheer en onderhoud van het kerkelijk gebouw, de Rank, het schoolmeestershuis en het orgel. De leden- en kerkbode administratie. De financiële administratie en archief beheer.

Zij dragen zorg voor een jaarlijks sluitende begroting. Kan de gemeente niet aan haar verplichtingen voldoen, dan heeft dit verregaande consequenties. (bij een predikantsvacature krijgt men geen toestemming om en nieuwe predikant te beroepen)

Het IBAN van het College van Kerkrentmeesters is: NL06 RABO 0321 2026 43.


H. van Doorn
Ouderling-kerkrentmeester


J. van Doorn
Kerkrentmeester


W.B. Blom
Ouderling-kerkrentmeester