Diakenen

Het woord diaconaat betekent letterlijk: dienstbetoon, De grootste dienaar in de bijbel is Jezus. Hij wilde niet heersen zoals de koningen en de keizers in zijn dagen deden. Hij wilde de mensen dienen. Door te leven gaf hij een teken van Gods Rijk, door o.a. deze medemens in nood te helpen en te ondersteunen.
In de Handelingen van de Apostelen lezen we dat de apostelen de verzorging van de armen zelf ter hand hebben genomen. Daarna ontstond er een strijd omdat de weduwen van de Grieks sprekenden werden overgeslagen, De apostelen hebben hierna het ambt van de diakenen ingesteld, zodat zij meer tijd zouden overhouden voor het gebed en de woordverkondiging.

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot

  • De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
  • De dienst van barmhartigheid en de gerechtigheid in de gemeente en wereld
  • De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
  • De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

Het correspondentieadres van de diaconie is:
Dorpsstraat 16, 4194 TD  Meteren.

Het bankrekeningnummer van de diaconie bij de Rabobank:
NL66 RABO 0366 7004 80.

J. van den Brink
diaken
H.J. van Leeuwen
diaken
P. Meerkerk
diaken, scriba
R.C. van der Mel
diaken