Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende tien leden: drie ouderlingen, drie kerkrentmeesters, drie diakenen en de predikant.

De kerkenraad kan zich doen bijstaan door commissies en andere organen van bijstand.

De jeugdraad geeft sturing aan het jeugdwerk.

Verder zijn er nog een zangdienstcommissie, een evangelisatiecommissie, een rommelmarktcommissie en een commissie van bijstand.