Bijzondere diensten

Doop

Het is één van de speciale gebeurtenissen in de kerk die God heeft gegeven aan zijn gemeente om ‘Zijn dichtbij zijn’ en liefde te tonen. Het water dat over het voorhoofdje van de baby gegoten wordt wil zeggen: Ik was je zonden af, bij voorbaat al.
Dat is de liefde en trouw van God. Hij is de eerste in ons leven en verbindt Zijn Naam met die van ons. Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen, kunnen contact opnemen met de predikant of de scriba.

Belijdenis doen

Om belijdenis te kunnen doen, is het belangrijk te weten wat de hoofdzaken zijn van het geloof, wat kerk- en christen-zijn in deze wereld inhoudt en dat tegen de achtergrond van de geschiedenis van de kerk en van haar belijdenisgeschriften.
De belijdeniscatechisatie is het geloofsonderwijs aan hen die zich voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Daarbij is er alle ruimte voor persoonlijke vragen en aandacht voor elkaar. De kerk verleent aan hen die belijdenis hebben afgelegd, het recht om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal.
Wie als kind niet gedoopt werd, ontvangt aansluitend aan het doen van geloofsbelijdenis alsnog dit teken en zegel van Gods verbond.
Neem voor meer informatie contact op met de predikant.

Avondmaal

Wij vieren in onze gemeente vier keer per jaar het Avondmaal.
Bij het avondmaal denken we terug aan Jezus’ laatste avondmaal, dat plaatsvond vlak voor Zijn terechtstelling aan het kruis. We staan stil bij Zijn lijden, sterven én opstanding. Zo komen we aan tafel: met lege handen maar met een blij hart. We eten samen van het brood en drinken (een beetje) wijn om samen te vieren dat God ons heeft bevrijd. Tussen het doen van geloofsbelijdenis en het Heilig Avondmaal bestaat een sterke verbinding. Aan de tafel roept Christus Zijn gelovigen op om opnieuw Zijn Naam te belijden.

Trouwen in de kerk

De inzegening van het huwelijk betekent dat het bruidspaar samen met de gemeente Gods zegen over het huwelijk vraagt. Hiermee drukken zij uit dat zij geloven dat het huwelijk door God ingesteld is als een verbond voor het hele leven. Op hun levensweg krijgt het bruidspaar de zegen van God mee. Het aanstaande bruidspaar wordt gevraagd zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant.

Begraven

In geval van het overlijden van een gemeentelid is er de mogelijkheid om voorafgaand aan de begrafenis een kerkdienst te beleggen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Ook werkt de kerkenraad graag mee aan de invulling van een rouwdienst, die overigens geen officiële eredienst is.
Naast de predikant zal in een rouwdienst een ouderling aanwezig zijn. In overleg met de predikant wordt de orde van dienst opgesteld. Op verzoek van de familie kan de ouderling van dienst de begrafenisplechtigheid afsluiten met Schriftlezing en gebed.

Cremeren

De kerkenraad van Meteren wil graag het evangelie verbreiden. Dit ziet zij als haar roeping en taak. Een rouwdienst is hiervoor een goede gelegenheid. De predikant of kerkelijk werker heeft de vrijheid om in een rouwdienst, voorafgaand aan een crematie, voor te gaan. Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de hervormde gemeente Meteren, in het dorpshuis van Meteren of bij de overledene thuis.
Op grond van bijbelse gegevens wijst de kerkenraad crematie als vorm van lijkbezorging af. In navolging van de Heere Jezus zelf laten christenen zich begraven in de verwachting dat zij op de jongste dag door Hem worden opgewekt in heerlijkheid (1 Kor 15:4/ Joh 12:24/ 1 Kor 15:42-44). Aan de crematieplechtigheid zelf verleent de kerkenraad daarom geen medewerking. Dit houdt in dat de predikant en kerkelijk werker geen rol vervullen bij de crematie, en deze ook niet bijwonen.