Collecten

De hervormde gemeente Meteren maakt onderdeel uit van een samenleving waarin mensen hulp nodig hebben. Daarom is er in iedere kerkdienst een collecte met een diaconaal doel. Daarnaast zijn er de collecten voor voortgang van de diensten en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Om eventuele verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk te voorkomen vinden tijdens de kerkdiensten geen fysieke collecten plaats. Daarom zijn de collectemunten momenteel niet in gebruik.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar de volgende bankrekeningen:
NL66 RABO 0366 7004 80
ten name van diaconie hervormde gemeente Meteren
NL06 RABO 0321 2026 43
ten name van kerkvoogdij hervormde gemeenten Meteren